OZNAM / PRIJÍMANIE ŽIADOSTÍ NA PRIJATIE DO MŠ

Oznamujem rodičom, ktorí nemajú možnosť zaslať Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2020/21 elektronicky, že ju môžu priniesť osobne do rúk riaditeľky dňa 7.5.2020 v čase od 10.00 do 12.00 hodiny, a to za dodržania všetkých nariadených hygienicko-epidemiologických opatrení. V ostatnom čase podávania žiadostí - do 15.5.2020 - je tiež možné vložiť žiadosť v obálke do poštovej schránky na budove MŠ. Termín osobného prevzatia dňa 13.5.2020, ktorý bol uvedený v prvom ozname o podávaní žiadostí, ruším.

Mgr. Lenka Papánková

OZNAM / ZÁPIS DETÍ DO MŠ

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/21

Zápis detí do Materskej školy Hliník nad Váhom č. 167, Bytča na školský rok 2020/21 bude prebiehať nasledovne:

 • Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa budú podávať od 30.apríla 2020 do 15. mája 2020 elektronickou formou t.j. zaslaním vyplnenej a podpísanej prihlášky na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , alebo zaslaním vyplnenej a podpísanej prihlášky poštou na adresu: Materská škola Hliník nad Váhom 167, 01401 Bytča. LEN PRE RODIČOV, KTORÍ NEMAJÚ MOŽNOSŤ VYPLNIŤ A ODOSLAŤ MAILOM PRIHLÁŠKU stanovuje mesto Bytča spôsob prijatia žiadosti osobným odovzdaním vyplnených žiadostí na v stredu  13.mája 2020 od 9:30  hod. do 12:30 hod. v budove Materskej školy, a to za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení. Podávanie žiadostí sa koná bez osobnej prítomnosti detí.
 • Tlačivo žiadosti o prijatie do materskej školy je zverejnené na webovom sídle školy www.mshlinik.sk. v sekcii tlačivá.
 • Žiadosť o prijatie je potrebné starostlivo a pravdivo vyplniť, nezabudnúť na kontaktné údaje rodičov – mobil, email.
 • K žiadosti sa nevyžaduje potvrdenie od lekára o zdravotnom stave dieťaťa, avšak potvrdenie je povinný zákonný zástupca priložiť do termínu vydávania rozhodnutia, podľa predpokladu v mesiaci jún (termín bude zverejnený na webovom sídle školy resp. iným vhodným spôsobom), v opačnom prípade by bolo možné dieťa prijať len na adaptačný pobyt.
 • Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nevyžaduje sa predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, môže byť prijaté len na diagnostický pobyt.

PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ

Pri prijímaní detí sa postupuje v súlade v  § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole:
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma - spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku;  dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky;  dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky; dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch rokov veku.
Prednostne sa prijímajú deti:

 • ktoré dovŕšili piaty rok veku,
 • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
 • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Pri prijímaní ďalších detí bude riaditeľka postupovať podľa nasledovných kritérií:

 • deti, ktoré majú pre zaradenie do kolektívu odporúčanie lekára (je potrebné priložiť k žiadosti, alebo lekár napíše na žiadosť do MŠ alebo dodatočne k potvrdeniu od lekára o zdravotnom stave),
 • podľa veku – postupne podľa dátumov narodenia detí (od starších k mladším);
 • deti, ktorých starší súrodenec/súrodenci už sú prijatí do MŠ a budú ju navštevovať aj v školskom roku 2020/21.

OZNAM / K AKTUÁLNEJ SITUÁCII

Vážení rodičia,
v nadväznosti na rozhodnutie MŠVVaŠ SR a opatrenia prijaté Vládou SR prijíma materská škola nasledujúce opatrenia:

 1. Materská škola bude zatvorená do odvolania.
 2. Mesto Bytča ponecháva školné t. j. príspevok zákonných zástupcov za mesiac marec 2020 v pôvodnej výške 12 €. Na ďalšie obdobie, na čas prerušenia prevádzky MŠ, sa príspevok neuhrádza.
 3. Vzhľadom k tomu, že v mesiaci apríl prebieha zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky do ZŠ (odkaz na sledovanie stránok základných škôl v Bytči som vkladala minulý týždeň), je potrebné prípadný odklad plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa oznámiť riaditeľke materskej školy na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , najneskôr však do času vydávania rozhodnutí o prijatí zapísaných detí do materskej školy. Po zahájení výchovno-vzdelávacieho procesu zákonný zástupca dodatočne doručí odporúčanie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky od špeciálneho pedagóga alebo psychológa z CPPPaP alebo ŠPPC. Termín bude zverejnený na webe. Upozorňujeme zákonných zástupcov, že sú povinní prihlásiť aj tieto deti na povinné vzdelávanie v základnej škole.
 4. Informujeme vás o možnostiach vzdelávania detí, a to spôsobom pravidelného vkladania aktivít a námetov pre deti na tejto stránke, čo už prebieha, ale aj prostredníctvom programu RTVS a platformy na dištančné vzdelávanie www.ucimenadialku.sk.
 5. V súlade so stanoviskom Hlavného hygienika SR odporúčame, aby sa deti počas prerušenia výchovno- vzdelávacieho procesu vyvarovali návštev a hromadných podujatí.

Želám Vám všetkým veľa zdravia!
Mgr. Lenka Papánková, riaditeľka MŠ Hliník nad Váhom, Bytča; 2.4.2020

OZNAM / PRERUŠENIE PREVÁDZKY MŠ

Vážení rodičia,
od 13. marca do 29. marca 2020, bude kôli koronavírusu prevádzka MŠ prerušená. O ďalších postupoch Vás budeme priebežne informovať. 

OZNAM

V súvislosti s epidemiologickou situáciou na Slovensku a opatreniami na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19, pristupujeme k nasledovným opatreniam:

 • s okamžitou platnosťou rušíme všetky plánované školské akcie až do odvolania,
 • do Materskej školy nebudú prijímané deti s prejavmi akýchkoľvek príznakov ochorení dýchacích ciest – nádcha, kašeľ, zvýšená teplota, horúčka,
 • v prípade akéhokoľvek prejavu choroby bude dieťa okamžite vrátené domov.

DÔRAZNE APELUJEME na rodičov, aby v záujme ochrany zdravia detí:

 • nevodili do MŠ choré deti,
 • každé ráno, pred odchodom do MŠ kontrolovali deťom teplotu, v prípade jej zvýšenia nechali dieťa doma,
 • informovali triedne učiteľky o tom, ak niektoré z telefónnych čísel, ktoré ste uviedli v septembri pre naliehavý prípad nefunguje, alebo  na ňom nie ste okamžite zastihnuteľní, poskytnite iné telefónne číslo,
 • dodržiavali všeobecné preventívne ochranné opatrenia a viedli k tomu aj svoje deti,
 • dodržiavali odporúčania vydané MZ SR a ÚVZ SR.

Tieto opatrenia sú vydané z dôvodu ochrany zdravia našich detí a tiež neohrozovania a neoslabovania ich imunity prítomnosťou chorých detí pri výchovno-vzdelávacom procese.

V prípade, že by došlo k prerušeniu prevádzky MŠ, budete o tejto skutočnosti včas informovaní.

Uvedené opatrenia sú záväzné pre všetkých zamestnancov a rodičov detí navštevujúcich MŠ a sú platné do odvolania.

ZÁPIS DETÍ DO MŠ NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

Oznamujeme rodičom, že zápis detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/21  sa bude konať v mesiaci máj.
Presný termín prijímania žiadostí, a tiež podmienky prijímania budú zverejnené v mesiaci apríl 2020.

Ďakujeme.

ROZHODNUTIA O PRIJATÍ / NEPRIJATÍ PREVZATIE

Vážení rodičia,

ROZHODNUTIA o prijatí/neprijatí dieťaťa si môžete prevziať osobne v Materskej škole dňa 20. júna 2019, v čase od 7.30 do 15.30 hodiny.

Na prevzatie rozhodnutia je potrebný občiansky preukaz rodiča/zákonného zástupcu, ktorý rozhodnutie preberá.

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020

Prevádzka Materskej školy v školskom roku začína 2. septembra 2019. Prevádzka je od 6.30 do 16.00 hodiny. Deti priveďte do triedy najneskôr do 8.00 hodiny. V prípade neprítomnosti dieťa odhláste na telefónnom čísle 041/5533781. Viac informácií k začiatku školského roka nájdete v sekcii Info pre rodičov a na prvom Rodičovskom združení, ktoré sa bude konať 5.9.2019 o 15.00 hodine.

Tešíme sa na Vás.

INFORMÁCIA PRE RODIČOV

Riaditeľstvo Materskej školy v Hliníku nad Váhom oznamuje, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2019/2020 je ukončený!

Ďakujeme za pochopenie.

ms-hlinik-email-info


podporujeme-unicef

prazdniny

pre-rodicov

PRIPRAVUJEME

PRE VAŠE DETI

Dozvedieť sa viac

AKTUÁLNE

INFORMÁCIE

Dozvedieť sa viac

PODPORTE

NAŠU ŠKOLU

Dozvedieť sa viac

TLAČIVÁ

DOKUMENTY

Dozvedieť sa viac