ORGANIZAČNÉ POKYNY K NÁSTUPU DO MŠ OD 8. FEBRUÁRA 2021


Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, uznesenia Vlády SR a rozhodnutia zriaďovateľa MŠ Mesta Bytča,  sa obnovuje  štandardná prevádzka MŠ (teda pre všetky deti navštevujúce MŠ v školskom roku 2020/21) od 8. februára 2021, a to za nasledovných podmienok:

Podmienky nástupu detí do MŠ je:

 • Do MŠ prichádzajú len zdravé deti, bez akýchkoľvek príznakov choroby.
 • Potrebný je antigénový alebo PCR test s negatívnym výsledkom aspoň jedného zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti.
 • Test nemôže byť starší ako 7 dní. Toto sa týka každého pracovného dňa v týždni, kedy príde dieťa do MŠ. To znamená, že ak ste sa otestovali napríklad tento týždeň v stredu, ďalší týždeň v stredu už je test neplatný a musíte sa otestovať znova.
 • Testovať sa nemusia zákonní zástupcovia, ktorí sú vyňatí na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania /ide najmä o ochrannú dobu po prekonaní COVID-19/.
 • Podmienku splnenia negatívneho testu bude riaditeľka overovať prostredníctvom príslušného čestného prehlásenia, ktoré vypíšete prvý deň nástupu dieťaťa do MŠ.  Prosím, aby ste mali vždy pri sebe príslušný dokument - negatívny test/potvrdenie o prekonaní COVID-19,  k nahliadnutiu.
 • Zároveň platí, že každá Vami splnomocnená osoba na privádzanie a vyzdvihnutie dieťaťa musí mať dokument – negatívny test/potvrdenie o prekonaní, platný podľa pravidiel aktuálneho COVID AUTOMATU. Nikto bez uvedených dokumentov nesmie vstupovať do areálu MŠ.
 • Pri vstupe do MŠ dodržiavajte protiepidemiologické opatrenia, zásadu ROR – použitie rúška, dezinfekcie,  a tiež sociálny odstup. V priestoroch MŠ sa zdržiavajte len nevyhnutný čas.

Mgr. Lenka Papánková

OZNAM K PREVÁDZKE MŠ v období od 18. januára 2021

Materská škola bude v prevádzke podľa nasledovných pokynov zriaďovateľa:
Mesto Bytča oznamuje zákonným zástupcom detí, že prevádzka v materských školách naďalej pokračuje v obmedzenom režime v zmysle oznamu zriaďovateľa zo dňa 5.1.2021. Prevádzka je otvorená len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.
Zároveň platia opatrenia na ochranu pred ochorením na COVID-19 (ochranné rúška a deti sa preukážu čestným prehlásením o bezinfekčnosti).

Ing. Miroslav Minárčik, primátor mesta

Ak sa u niekoho zmenili podmienky (t.j. má nariadenú prácu na pracovisku, nemôže ju vykonávať z domu) a potrebuje prihlásiť svoje dieťa na nasledujúci týždeň do MŠ, môže tak urobiť do piatka 10.00 hodiny, a to nasledovne:

- emailom na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- telefonicky v čase prevádzky MŠ dnes (štvrtok) a zajtra (piatok - len do 10.00 h.)

Mgr. Lenka Papánková, riad. MŠ

OZNAM K PREVÁDZKE Materskej školy

OZNAM K PREVÁDZKE Materskej školy Hliník nad Váhom, Bytča v období od 11. do 18. januára 2021

V súvislosti so súčasnými nariadeniami a pokynmi príslušných úradov, zriaďovateľ MŠ, Mesto Bytča, rozhodol nasledovne:
Od 11.janurára 2021 do 18.januára 2021 otvára materské školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. Zároveň platia opatrenia na ochranu pred ochorením na COVID-19 (ochranné rúška a zákonní zástupcovia sa preukážu čestným prehlásením o bezinfekčnosti).

Zákonní zástupcovia, ktorí spĺňajú uvedené podmienky, môžu prihlásiť svoje deti najneskôr do 7.januára 2021 (štvrtok) do 10,00 hod. riaditeľke materskej školy.

Možnosti prihlásenia v MŠ Hliník nad Váhom, Bytča:

- komentárom pod príspevkom uverejneným vo fb skupine pre rodičov: Dúhová škôlka Hliník;
- mailom na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. (doručenie mailu potvrdím spätným mailom o jeho prijatí);
- telefonicky, dňa 7.1.2021 (vo štvrtok) v čase od 9.00 do 10.00 hodiny, na tel. čísle MŠ 041/553 3781.

Pozn.: Zákonní zástupcovia v odvetviach kritickej infraštuktúry sú zamestnanci pracujúci v zdravotníctve, na polícii, vojaci, hasiči, pracovníci elektrární, tí, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu (HO) a ich pracovná činnosť je nevyhnutná na zabezpečenie zdravia a základných životných podmienok občanov.

Mgr. Lenka Papánková

OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

Vážení rodičia,
školský rok 2020/2021 začína 1. septembra 2020. Keďže na tento deň pripadá štátny sviatok, prevádzka Materskej školy začne 2. septembra 2020, t.j. v stredu.

Ranné schádzanie detí prebieha v čase od 6.30 do 8.00 hodiny.

Vzhľadom k aktuálnej situácii, spojenej s pandémiou ochorenia COVID-19 a potrebami dodržiavania protiepidemických odporúčaní a opatrení, bude organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v MŠ prebiehať v čase od 2.9.2020 do 14.9.2020  nasledovne:
Pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ zákonný zástupca predkladá čestné vyhlásenie a vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Toto tlačivo si môžete priniesť do MŠ vypísané s dátumom 2.9.2020, alebo vypísať pri vstupe do MŠ.

Tlačivá si môžete stiahnuť (stiahnuť tlačivo: VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI, stiahnuť tlačivo ZDRAVOTNÝ DOTAZNÍK), alebo si ich môžete vyzdvihnúť v MŠ 31.8.2020 v čase od 10.00 do 14.00 hodiny, alebo v stredu, 2.9.2020 ráno pri príchode s dieťaťom.
 
Mgr. Lenka Papánková, riaditeľka MŠ

ĎALŠIE POKYNY / OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA

 • Zákonný zástupca, alebo iná sprevádzajúca osoba, používa pri vstupe a počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore MŠ a odovzdaní/preberaní dieťaťa rúško, dezinfikuje si pred vstupom svoje ruky, aj ruky dieťaťa.
 • Dieťa do MŠ môže sprevádzať len jedna sprevádzajúca osoba – zákonný zástupca alebo iná splnomocnená osoba.
 • Sprevádzajúca osoba odovzdáva dieťa výhradne učiteľke MŠ.
 • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do MŠ vo vonkajších a vnútorných priestoroch MŠ je na minimálny čas – prezlečenie dieťaťa, odovzdanie dieťaťa učiteľke, odovzdanie vypísaných tlačív učiteľke, vzájomné poskytnutie potrebných informácii, pričom každý dodržiava potrebný sociálny odstup. Napriek tomu, že náš adaptačný program umožňuje prítomnosť rodičov v triede pri adaptácii na dohodnutý čas, v aktuálnej situácii to nie je možné.

Tento pokyn platí aj pre novoprijaté deti a ich zákonných zástupcov.

 • Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť umiestnenie rúška + rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky (každé dieťa musí mať 2 rúška).
 • Zákonný zástupca rešpektuje a zodpovedá za dodržiavanie pravidla nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, a to nasledovne: v období adaptácie si môžu novoprijaté deti nosiť v nevyhnutnom prípade obľúbenú hračku, predmet (ak slúži na upokojenie dieťaťa). Tieto hračky a pomôcky ostávajú po odchode dieťaťa v šatňovej skrinke, dieťa si ju domov neberie. Ak je dieťa silne nafixované na túto hračku (predmet) a vyžaduje si ho zobrať domov, rodič bude povinný hračku (predmet) každodenne dezinfikovať. Ostatné deti si do MŠ hračky ani iné predmety nenosia.

Od prvého dňa budú deti do MŠ potrebovať:

 • prezúvky – obuv musí byť pevná, s vystuženou pätou  (najvhodnejšie sú klasické detské papučky);
 • pyžamo (deti, ktoré sú na celodenný pobyt);
 • náhradné oblečenie vo vrecúšku, umiestniť do skrinky v šatni;
 • dve rúška;
 • vhodný je aj pršiplášť a gumové čižmičky, umiestňujú sa vo vestibule.


Všetky osobné veci musia mať deti podpísané a majú si ich poznať (rozoznať od iných).

Všetky ostatné informácie Vám poskytneme v prvé školské dni.
Tešíme sa na Vás.

Mgr. Lenka Papánková, riad. MŠ

OZNAM / PREVZATIE ROZHODNUTÍ O PRIJATÍ

OZNAM o termíne vydávania rozhodnutí z procesu prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy v Hliníku nad Váhom, Bytča.
 
Vážení rodičia, ktorí ste podávali žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školy v Hliníku nad Váhom Bytča na školský rok 2020/21, oznamujeme Vám, že rozhodnutia o prijatí/neprijatí budú vydávané osobným prevzatím v MŠ dňa 2. júla 2020 v čase od 9.00 do 15.00 hodiny. K prevzatiu rozhodnutia je potrebný Váš občiansky preukaz.
 
Mgr. Lenka Papánková, riaditeľka MŠ

OZNAM / ZÁPIS DETÍ DO MŠ

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/21

Zápis detí do Materskej školy Hliník nad Váhom č. 167, Bytča na školský rok 2020/21 bude prebiehať nasledovne:

 • Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa budú podávať od 30.apríla 2020 do 15. mája 2020 elektronickou formou t.j. zaslaním vyplnenej a podpísanej prihlášky na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , alebo zaslaním vyplnenej a podpísanej prihlášky poštou na adresu: Materská škola Hliník nad Váhom 167, 01401 Bytča. LEN PRE RODIČOV, KTORÍ NEMAJÚ MOŽNOSŤ VYPLNIŤ A ODOSLAŤ MAILOM PRIHLÁŠKU stanovuje mesto Bytča spôsob prijatia žiadosti osobným odovzdaním vyplnených žiadostí na v stredu  13.mája 2020 od 9:30  hod. do 12:30 hod. v budove Materskej školy, a to za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení. Podávanie žiadostí sa koná bez osobnej prítomnosti detí.
 • Tlačivo žiadosti o prijatie do materskej školy je zverejnené na webovom sídle školy www.mshlinik.sk. v sekcii tlačivá.
 • Žiadosť o prijatie je potrebné starostlivo a pravdivo vyplniť, nezabudnúť na kontaktné údaje rodičov – mobil, email.
 • K žiadosti sa nevyžaduje potvrdenie od lekára o zdravotnom stave dieťaťa, avšak potvrdenie je povinný zákonný zástupca priložiť do termínu vydávania rozhodnutia, podľa predpokladu v mesiaci jún (termín bude zverejnený na webovom sídle školy resp. iným vhodným spôsobom), v opačnom prípade by bolo možné dieťa prijať len na adaptačný pobyt.
 • Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nevyžaduje sa predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, môže byť prijaté len na diagnostický pobyt.

PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ

Pri prijímaní detí sa postupuje v súlade v  § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole:
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma - spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku;  dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky;  dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky; dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch rokov veku.
Prednostne sa prijímajú deti:

 • ktoré dovŕšili piaty rok veku,
 • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
 • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Pri prijímaní ďalších detí bude riaditeľka postupovať podľa nasledovných kritérií:

 • deti, ktoré majú pre zaradenie do kolektívu odporúčanie lekára (je potrebné priložiť k žiadosti, alebo lekár napíše na žiadosť do MŠ alebo dodatočne k potvrdeniu od lekára o zdravotnom stave),
 • podľa veku – postupne podľa dátumov narodenia detí (od starších k mladším);
 • deti, ktorých starší súrodenec/súrodenci už sú prijatí do MŠ a budú ju navštevovať aj v školskom roku 2020/21.

OZNAM / PRIJÍMANIE ŽIADOSTÍ NA PRIJATIE DO MŠ

Oznamujem rodičom, ktorí nemajú možnosť zaslať Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2020/21 elektronicky, že ju môžu priniesť osobne do rúk riaditeľky dňa 7.5.2020 v čase od 10.00 do 12.00 hodiny, a to za dodržania všetkých nariadených hygienicko-epidemiologických opatrení. V ostatnom čase podávania žiadostí - do 15.5.2020 - je tiež možné vložiť žiadosť v obálke do poštovej schránky na budove MŠ. Termín osobného prevzatia dňa 13.5.2020, ktorý bol uvedený v prvom ozname o podávaní žiadostí, ruším.

Mgr. Lenka Papánková

OZNAM / K AKTUÁLNEJ SITUÁCII

Vážení rodičia,
v nadväznosti na rozhodnutie MŠVVaŠ SR a opatrenia prijaté Vládou SR prijíma materská škola nasledujúce opatrenia:

 1. Materská škola bude zatvorená do odvolania.
 2. Mesto Bytča ponecháva školné t. j. príspevok zákonných zástupcov za mesiac marec 2020 v pôvodnej výške 12 €. Na ďalšie obdobie, na čas prerušenia prevádzky MŠ, sa príspevok neuhrádza.
 3. Vzhľadom k tomu, že v mesiaci apríl prebieha zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky do ZŠ (odkaz na sledovanie stránok základných škôl v Bytči som vkladala minulý týždeň), je potrebné prípadný odklad plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa oznámiť riaditeľke materskej školy na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , najneskôr však do času vydávania rozhodnutí o prijatí zapísaných detí do materskej školy. Po zahájení výchovno-vzdelávacieho procesu zákonný zástupca dodatočne doručí odporúčanie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky od špeciálneho pedagóga alebo psychológa z CPPPaP alebo ŠPPC. Termín bude zverejnený na webe. Upozorňujeme zákonných zástupcov, že sú povinní prihlásiť aj tieto deti na povinné vzdelávanie v základnej škole.
 4. Informujeme vás o možnostiach vzdelávania detí, a to spôsobom pravidelného vkladania aktivít a námetov pre deti na tejto stránke, čo už prebieha, ale aj prostredníctvom programu RTVS a platformy na dištančné vzdelávanie www.ucimenadialku.sk.
 5. V súlade so stanoviskom Hlavného hygienika SR odporúčame, aby sa deti počas prerušenia výchovno- vzdelávacieho procesu vyvarovali návštev a hromadných podujatí.

Želám Vám všetkým veľa zdravia!
Mgr. Lenka Papánková, riaditeľka MŠ Hliník nad Váhom, Bytča; 2.4.2020

ms-hlinik-email-info


podporujeme-unicef

prazdniny

pre-rodicov

PRIPRAVUJEME

PRE VAŠE DETI

Dozvedieť sa viac

AKTUÁLNE

INFORMÁCIE

Dozvedieť sa viac

PODPORTE

NAŠU ŠKOLU

Dozvedieť sa viac

TLAČIVÁ

DOKUMENTY

Dozvedieť sa viac