Oznam zákonným zástupcom detí / Rozhodnutia prevzatie

Oznam zákonným zástupcom detí, ktorí si podali žiadosť o umiestnenie dieťaťa do MŠ Hliník nad Váhom, Bytča na školský rok 2021/2022

Vážení rodičia, písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ v Hliníku nad Váhom, Bytča si môžete prevziať osobne dňa 14. júna 2021 (pondelok) v čase od 13.00 do 16.00 hodiny  v riaditeľni materskej školy.

Prosím, aby si rozhodnutie prišli prevziať obaja zákonní zástupcovia dieťaťa. Zároveň je potrebné priniesť rodný list dieťaťa (pre overenie údajov prijatých detí) a doklad totožnosti (OP) zákonného zástupcu preberajúceho rozhodnutie.

V prípade, že Vám termín nevyhovuje, kontaktujte riaditeľku MŠ emailom na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. a dohodnite si náhradný termín.

Mgr. Lenka Papánková

OZNAM / PRIJÍMANIE ŽIADOSTÍ NA PRIJATIE DO MŠ

ZÁPIS DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE
DO MATERSKEJ ŠKOLY V HLINÍKU NAD VÁHOM, BYTČA

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z.  – školský zákon, bude prebiehať zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022  v dňoch od 3. mája do 14. mája 2021.
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a karanténne opatrenia v súvislosti s COVID-19 sa zápis do materskej školy uskutoční bez osobnej prítomnosti detí.

ŽIADOSŤ  NA  PREDPRIMÁRNE  VZDELÁVANIE

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti (zdravotnom stave) dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.
Zákonný zástupca môže napísať vlastnú žiadosť, alebo si  môže tlačivo  na vyplnenie žiadosti prevziať osobne v materskej škole od 19. 4. 2021,  alebo tiež stiahnuť na webovej stránke školy www.mshlinik.sk v sekcii Tlačivá, dokumenty. V žiadosti sa uvádzajú údaje dieťaťa totožné s rodným listom dieťaťa.

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MATERSKEJ ŠKOLE HLINÍK NAD VÁHOM, BYTČA

Zákonné podmienky prijímania detí:

 1. Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, a to prednostne zo spádovej oblasti materskej školy, následne deti, ktoré nie sú zo spádovej oblasti materskej školy.
 2. Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú spravidla deti od troch do šiestich rokov veku, výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku.
 • Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  sa prikladá, okrem potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.
 • Deti mladšie ako tri roky – po dovŕšení dvoch rokov, môžu byť prijaté len ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky a len ak to po prijatí starších detí kapacita dovolí.

Ostatné podmienky prijímania detí:
V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole, ak to dovolia kapacitné podmienky, budú prednostne prijaté deti:

 1. Deti, ktoré nedovŕšia 5 rokov veku k 31.8.2021 a ich rodičia požiadajú o to, aby plnili povinné predprimárne vzdelávanie.
 2. Pri prijatí detí od 3 rokov budú uprednostnené deti súrodencov, ktorí už navštevujú materskú školu v Hliníku nad Váhom, Bytča.
 3. Prednosť budú mať deti zákonných zástupcov, ktorí podali  žiadosti v danom termíne zápisu do MŠ.

Podmienkou prijatia dieťaťa je ovládanie základných sebaobslužných návykov, najmä: používanie toalety (dieťa musí byť bez plienok a vie, kedy potrebuje použiť toaletu), obliekanie základných častí odevu a obuvi a samostatné jedenie s lyžicou.

Písomné rozhodnutie o prijatí, respektíve o neprijatí dieťaťa do MŠ dostane rodič najneskôr do 15. júna 2021.

V Hliníku nad Váhom dňa 14.4.2021
Mgr. Lenka Papánková, riaditeľka MŠ

ORGANIZAČNÉ POKYNY K NÁSTUPU DO MŠ OD 8. FEBRUÁRA 2021


Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, uznesenia Vlády SR a rozhodnutia zriaďovateľa MŠ Mesta Bytča,  sa obnovuje  štandardná prevádzka MŠ (teda pre všetky deti navštevujúce MŠ v školskom roku 2020/21) od 8. februára 2021, a to za nasledovných podmienok:

Podmienky nástupu detí do MŠ je:

 • Do MŠ prichádzajú len zdravé deti, bez akýchkoľvek príznakov choroby.
 • Potrebný je antigénový alebo PCR test s negatívnym výsledkom aspoň jedného zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti.
 • Test nemôže byť starší ako 7 dní. Toto sa týka každého pracovného dňa v týždni, kedy príde dieťa do MŠ. To znamená, že ak ste sa otestovali napríklad tento týždeň v stredu, ďalší týždeň v stredu už je test neplatný a musíte sa otestovať znova.
 • Testovať sa nemusia zákonní zástupcovia, ktorí sú vyňatí na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania /ide najmä o ochrannú dobu po prekonaní COVID-19/.
 • Podmienku splnenia negatívneho testu bude riaditeľka overovať prostredníctvom príslušného čestného prehlásenia, ktoré vypíšete prvý deň nástupu dieťaťa do MŠ.  Prosím, aby ste mali vždy pri sebe príslušný dokument - negatívny test/potvrdenie o prekonaní COVID-19,  k nahliadnutiu.
 • Zároveň platí, že každá Vami splnomocnená osoba na privádzanie a vyzdvihnutie dieťaťa musí mať dokument – negatívny test/potvrdenie o prekonaní, platný podľa pravidiel aktuálneho COVID AUTOMATU. Nikto bez uvedených dokumentov nesmie vstupovať do areálu MŠ.
 • Pri vstupe do MŠ dodržiavajte protiepidemiologické opatrenia, zásadu ROR – použitie rúška, dezinfekcie,  a tiež sociálny odstup. V priestoroch MŠ sa zdržiavajte len nevyhnutný čas.

Mgr. Lenka Papánková

OZNAM K PREVÁDZKE MŠ v období od 18. januára 2021

Materská škola bude v prevádzke podľa nasledovných pokynov zriaďovateľa:
Mesto Bytča oznamuje zákonným zástupcom detí, že prevádzka v materských školách naďalej pokračuje v obmedzenom režime v zmysle oznamu zriaďovateľa zo dňa 5.1.2021. Prevádzka je otvorená len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.
Zároveň platia opatrenia na ochranu pred ochorením na COVID-19 (ochranné rúška a deti sa preukážu čestným prehlásením o bezinfekčnosti).

Ing. Miroslav Minárčik, primátor mesta

Ak sa u niekoho zmenili podmienky (t.j. má nariadenú prácu na pracovisku, nemôže ju vykonávať z domu) a potrebuje prihlásiť svoje dieťa na nasledujúci týždeň do MŠ, môže tak urobiť do piatka 10.00 hodiny, a to nasledovne:

- emailom na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- telefonicky v čase prevádzky MŠ dnes (štvrtok) a zajtra (piatok - len do 10.00 h.)

Mgr. Lenka Papánková, riad. MŠ

OZNAM K PREVÁDZKE Materskej školy

OZNAM K PREVÁDZKE Materskej školy Hliník nad Váhom, Bytča v období od 11. do 18. januára 2021

V súvislosti so súčasnými nariadeniami a pokynmi príslušných úradov, zriaďovateľ MŠ, Mesto Bytča, rozhodol nasledovne:
Od 11.janurára 2021 do 18.januára 2021 otvára materské školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. Zároveň platia opatrenia na ochranu pred ochorením na COVID-19 (ochranné rúška a zákonní zástupcovia sa preukážu čestným prehlásením o bezinfekčnosti).

Zákonní zástupcovia, ktorí spĺňajú uvedené podmienky, môžu prihlásiť svoje deti najneskôr do 7.januára 2021 (štvrtok) do 10,00 hod. riaditeľke materskej školy.

Možnosti prihlásenia v MŠ Hliník nad Váhom, Bytča:

- komentárom pod príspevkom uverejneným vo fb skupine pre rodičov: Dúhová škôlka Hliník;
- mailom na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. (doručenie mailu potvrdím spätným mailom o jeho prijatí);
- telefonicky, dňa 7.1.2021 (vo štvrtok) v čase od 9.00 do 10.00 hodiny, na tel. čísle MŠ 041/553 3781.

Pozn.: Zákonní zástupcovia v odvetviach kritickej infraštuktúry sú zamestnanci pracujúci v zdravotníctve, na polícii, vojaci, hasiči, pracovníci elektrární, tí, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu (HO) a ich pracovná činnosť je nevyhnutná na zabezpečenie zdravia a základných životných podmienok občanov.

Mgr. Lenka Papánková

OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

Vážení rodičia,
školský rok 2020/2021 začína 1. septembra 2020. Keďže na tento deň pripadá štátny sviatok, prevádzka Materskej školy začne 2. septembra 2020, t.j. v stredu.

Ranné schádzanie detí prebieha v čase od 6.30 do 8.00 hodiny.

Vzhľadom k aktuálnej situácii, spojenej s pandémiou ochorenia COVID-19 a potrebami dodržiavania protiepidemických odporúčaní a opatrení, bude organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v MŠ prebiehať v čase od 2.9.2020 do 14.9.2020  nasledovne:
Pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ zákonný zástupca predkladá čestné vyhlásenie a vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Toto tlačivo si môžete priniesť do MŠ vypísané s dátumom 2.9.2020, alebo vypísať pri vstupe do MŠ.

Tlačivá si môžete stiahnuť (stiahnuť tlačivo: VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI, stiahnuť tlačivo ZDRAVOTNÝ DOTAZNÍK), alebo si ich môžete vyzdvihnúť v MŠ 31.8.2020 v čase od 10.00 do 14.00 hodiny, alebo v stredu, 2.9.2020 ráno pri príchode s dieťaťom.
 
Mgr. Lenka Papánková, riaditeľka MŠ

OZNAM / PREVZATIE ROZHODNUTÍ O PRIJATÍ

OZNAM o termíne vydávania rozhodnutí z procesu prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy v Hliníku nad Váhom, Bytča.
 
Vážení rodičia, ktorí ste podávali žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školy v Hliníku nad Váhom Bytča na školský rok 2020/21, oznamujeme Vám, že rozhodnutia o prijatí/neprijatí budú vydávané osobným prevzatím v MŠ dňa 2. júla 2020 v čase od 9.00 do 15.00 hodiny. K prevzatiu rozhodnutia je potrebný Váš občiansky preukaz.
 
Mgr. Lenka Papánková, riaditeľka MŠ

ĎALŠIE POKYNY / OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA

 • Zákonný zástupca, alebo iná sprevádzajúca osoba, používa pri vstupe a počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore MŠ a odovzdaní/preberaní dieťaťa rúško, dezinfikuje si pred vstupom svoje ruky, aj ruky dieťaťa.
 • Dieťa do MŠ môže sprevádzať len jedna sprevádzajúca osoba – zákonný zástupca alebo iná splnomocnená osoba.
 • Sprevádzajúca osoba odovzdáva dieťa výhradne učiteľke MŠ.
 • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do MŠ vo vonkajších a vnútorných priestoroch MŠ je na minimálny čas – prezlečenie dieťaťa, odovzdanie dieťaťa učiteľke, odovzdanie vypísaných tlačív učiteľke, vzájomné poskytnutie potrebných informácii, pričom každý dodržiava potrebný sociálny odstup. Napriek tomu, že náš adaptačný program umožňuje prítomnosť rodičov v triede pri adaptácii na dohodnutý čas, v aktuálnej situácii to nie je možné.

Tento pokyn platí aj pre novoprijaté deti a ich zákonných zástupcov.

 • Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť umiestnenie rúška + rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky (každé dieťa musí mať 2 rúška).
 • Zákonný zástupca rešpektuje a zodpovedá za dodržiavanie pravidla nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, a to nasledovne: v období adaptácie si môžu novoprijaté deti nosiť v nevyhnutnom prípade obľúbenú hračku, predmet (ak slúži na upokojenie dieťaťa). Tieto hračky a pomôcky ostávajú po odchode dieťaťa v šatňovej skrinke, dieťa si ju domov neberie. Ak je dieťa silne nafixované na túto hračku (predmet) a vyžaduje si ho zobrať domov, rodič bude povinný hračku (predmet) každodenne dezinfikovať. Ostatné deti si do MŠ hračky ani iné predmety nenosia.

Od prvého dňa budú deti do MŠ potrebovať:

 • prezúvky – obuv musí byť pevná, s vystuženou pätou  (najvhodnejšie sú klasické detské papučky);
 • pyžamo (deti, ktoré sú na celodenný pobyt);
 • náhradné oblečenie vo vrecúšku, umiestniť do skrinky v šatni;
 • dve rúška;
 • vhodný je aj pršiplášť a gumové čižmičky, umiestňujú sa vo vestibule.


Všetky osobné veci musia mať deti podpísané a majú si ich poznať (rozoznať od iných).

Všetky ostatné informácie Vám poskytneme v prvé školské dni.
Tešíme sa na Vás.

Mgr. Lenka Papánková, riad. MŠ

OZNAM / PRIJÍMANIE ŽIADOSTÍ NA PRIJATIE DO MŠ

Oznamujem rodičom, ktorí nemajú možnosť zaslať Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2020/21 elektronicky, že ju môžu priniesť osobne do rúk riaditeľky dňa 7.5.2020 v čase od 10.00 do 12.00 hodiny, a to za dodržania všetkých nariadených hygienicko-epidemiologických opatrení. V ostatnom čase podávania žiadostí - do 15.5.2020 - je tiež možné vložiť žiadosť v obálke do poštovej schránky na budove MŠ. Termín osobného prevzatia dňa 13.5.2020, ktorý bol uvedený v prvom ozname o podávaní žiadostí, ruším.

Mgr. Lenka Papánková

ms-hlinik-email-info


podporujeme-unicef

prazdniny

pre-rodicov

PRIPRAVUJEME

PRE VAŠE DETI

Dozvedieť sa viac

AKTUÁLNE

INFORMÁCIE

Dozvedieť sa viac

PODPORTE

NAŠU ŠKOLU

Dozvedieť sa viac

TLAČIVÁ

DOKUMENTY

Dozvedieť sa viac