OZNAM!

Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline, odbor hygieny detí a mládeže, vzhľadom na zvýšený počet respiračných ochorení v MŠ, sa prevádzka v Materskej škole, Hliník nad Váhom č. 167, 014 01  Bytča prerušuje od 22.10.2021 do 28.10.2021 (vrátane). V piatok, 29.10.2021, bude prevádzka MŠ pokračovať v prerušení, z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí na daný deň jesenných prázdnin. Prevádzka MŠ začne po prerušení dňa 2.11.2021 (utorok).

Deti budú automaticky odhlásené zo stravy. Od 2.11.2021 si rodičia opätovne nahlasujú zmeny v stravovaní individuálne.

Rodičia majú nárok na OČR.

Mgr. Lenka Papánková, riad. MŠ

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Dokument na tishnutie: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

ZAHAJUJEME NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK

Vážení rodičia, milé deti školkari a škôlkarky, letné prázdniny utiekli a my opäť otvárame našu školskú bránu. Veľmi sa na Vás tešíme a prinášame dôležité informácie k nástupu:

INFORMÁCIE K NÁSTUPU DIEŤAŤA DO MŠ V ŠK. ROKU 2021/2022

V období od 02.09.2021 je nutné riadiť sa pokynmi Ministerstva školstva uvedenými v Školskom semafore, nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva, pokynmi zriaďovateľa a riaditeľa školy.
Plánované rodičovské stretnutie sa podľa usmernení Ministerstva školstva prezenčne neuskutoční, informácie, ktoré Vám každoročne poskytujeme dostávate písomne.

I. Zákonný zástupca
1. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu
verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
2. Dodržiava vydané pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré sú upravené v dokumente Organizačné pokyny a návrhy na školský rok 2021/2022 pre zákonných zástupcov detí navštevujúcich MŠ a v Školskom poriadku.
3. Predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy: Vyhlásenie o bezpríznakovosti, a to aj po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní tri a viac dni vrátane víkendov a sviatkov.
4. Ranný príchod do MŠ je od 6.30 do 8.00 hod. Po tomto čase sa areál MŠ uzatvára.
5. Odovzdáva dieťa výhradne učiteľke materskej školy v triede, do ktorej bolo dieťa zaradené, v čase od 6.30 hod. – 7. 30 hod. v zbernej triede na prízemí.
6. Zákonní zástupcovia budú akceptovať každodenný zdravotný „ranný filter“, ktorý zabezpečuje materská škola (meranie telesnej teploty detí bezdotykovým teplomerom + rannú dezinfekciu rúk) Pri zistení telesnej teploty dieťaťa nad 37,5°C, aj po opakovaných meraniach, sa dieťa do MŠ neprevezme, prípadne budeme rodiča kontaktovať a dieťa si z MŠ urýchlene prevezme.
7. Do priestorov chodby a šatní vstupujete tak, aby ste predišli kumulovaniu osôb v šatni– v šatni sa môžu zdržiavať max.  4 osoby vrátane detí. Na vystriedanie v šatni čakajte pred vchodom a dodržiavajte v areáli rozostupy.
8. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku a v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia
dieťaťa.
9. Pre deti v materskej škole platí výnimka z nosenia rúšok, ak si niektorý zákonný zástupca praje, aby jeho dieťa rúško používalo, oznámi túto skutočnosť učiteľke v triede.
10. Všetky sprevádzajúce osoby pri vstupe do budovy školy použijú dezinfekčný prostriedok umiestnený pri vstupe do budovy.
11. Zákonný zástupca alebo sprevádzajúca osoba si vyzdvihne dieťa v čase od 14.50 do 16.00 hod.
12. Po 16.00 hod sa areál MŠ uzatvára.

II. Vaše dieťa potrebuje:
1. Prezuvky (pevnú obuv – nie vsuvky) – označené menom;
2. Pohodlné oblečenie – označené menom;
3. Náhradné veci do skrinky (oblečenie, bielizeň, atď.) – označené menom;
4. Pyžamo – označené menom.

III. Zoznamy detí a ich zadelenie do tried sú zverejnené samostatne v priestoroch MŠ a na budove školy 30.08.2021.


IV. Tlačivo „Vyhlásenie o bezpríznakovosti“, od 31.8.2021 dostupné aj na našom webovom sídle, bude pripravené aj pri vstupe do budovy. Rodič ho vypíše a odovzdá učiteľke na triede. Zároveň pri nástupe vypisujete telefónny kontakt pre použitie v naliehavom prípade.

Ďalšie informácie Vám poskytnú učiteľky na triedach.
Prajeme Vám úspešný vstup do školského roka 2021/2022.

Mgr. Lenka Papánková, riaditeľka školy

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

Oznam zákonným zástupcom detí / Rozhodnutia prevzatie

Oznam zákonným zástupcom detí, ktorí si podali žiadosť o umiestnenie dieťaťa do MŠ Hliník nad Váhom, Bytča na školský rok 2021/2022

Vážení rodičia, písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ v Hliníku nad Váhom, Bytča si môžete prevziať osobne dňa 14. júna 2021 (pondelok) v čase od 13.00 do 16.00 hodiny  v riaditeľni materskej školy.

Prosím, aby si rozhodnutie prišli prevziať obaja zákonní zástupcovia dieťaťa. Zároveň je potrebné priniesť rodný list dieťaťa (pre overenie údajov prijatých detí) a doklad totožnosti (OP) zákonného zástupcu preberajúceho rozhodnutie.

V prípade, že Vám termín nevyhovuje, kontaktujte riaditeľku MŠ emailom na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. a dohodnite si náhradný termín.

Mgr. Lenka Papánková

OZNAM / PRIJÍMANIE ŽIADOSTÍ NA PRIJATIE DO MŠ

ZÁPIS DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE
DO MATERSKEJ ŠKOLY V HLINÍKU NAD VÁHOM, BYTČA

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z.  – školský zákon, bude prebiehať zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022  v dňoch od 3. mája do 14. mája 2021.
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a karanténne opatrenia v súvislosti s COVID-19 sa zápis do materskej školy uskutoční bez osobnej prítomnosti detí.

ŽIADOSŤ  NA  PREDPRIMÁRNE  VZDELÁVANIE

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti (zdravotnom stave) dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.
Zákonný zástupca môže napísať vlastnú žiadosť, alebo si  môže tlačivo  na vyplnenie žiadosti prevziať osobne v materskej škole od 19. 4. 2021,  alebo tiež stiahnuť na webovej stránke školy www.mshlinik.sk v sekcii Tlačivá, dokumenty. V žiadosti sa uvádzajú údaje dieťaťa totožné s rodným listom dieťaťa.

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MATERSKEJ ŠKOLE HLINÍK NAD VÁHOM, BYTČA

Zákonné podmienky prijímania detí:

 1. Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, a to prednostne zo spádovej oblasti materskej školy, následne deti, ktoré nie sú zo spádovej oblasti materskej školy.
 2. Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú spravidla deti od troch do šiestich rokov veku, výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku.
 • Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  sa prikladá, okrem potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.
 • Deti mladšie ako tri roky – po dovŕšení dvoch rokov, môžu byť prijaté len ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky a len ak to po prijatí starších detí kapacita dovolí.

Ostatné podmienky prijímania detí:
V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole, ak to dovolia kapacitné podmienky, budú prednostne prijaté deti:

 1. Deti, ktoré nedovŕšia 5 rokov veku k 31.8.2021 a ich rodičia požiadajú o to, aby plnili povinné predprimárne vzdelávanie.
 2. Pri prijatí detí od 3 rokov budú uprednostnené deti súrodencov, ktorí už navštevujú materskú školu v Hliníku nad Váhom, Bytča.
 3. Prednosť budú mať deti zákonných zástupcov, ktorí podali  žiadosti v danom termíne zápisu do MŠ.

Podmienkou prijatia dieťaťa je ovládanie základných sebaobslužných návykov, najmä: používanie toalety (dieťa musí byť bez plienok a vie, kedy potrebuje použiť toaletu), obliekanie základných častí odevu a obuvi a samostatné jedenie s lyžicou.

Písomné rozhodnutie o prijatí, respektíve o neprijatí dieťaťa do MŠ dostane rodič najneskôr do 15. júna 2021.

V Hliníku nad Váhom dňa 14.4.2021
Mgr. Lenka Papánková, riaditeľka MŠ

OZNAM K PREVÁDZKE MŠ v období od 18. januára 2021

Materská škola bude v prevádzke podľa nasledovných pokynov zriaďovateľa:
Mesto Bytča oznamuje zákonným zástupcom detí, že prevádzka v materských školách naďalej pokračuje v obmedzenom režime v zmysle oznamu zriaďovateľa zo dňa 5.1.2021. Prevádzka je otvorená len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.
Zároveň platia opatrenia na ochranu pred ochorením na COVID-19 (ochranné rúška a deti sa preukážu čestným prehlásením o bezinfekčnosti).

Ing. Miroslav Minárčik, primátor mesta

Ak sa u niekoho zmenili podmienky (t.j. má nariadenú prácu na pracovisku, nemôže ju vykonávať z domu) a potrebuje prihlásiť svoje dieťa na nasledujúci týždeň do MŠ, môže tak urobiť do piatka 10.00 hodiny, a to nasledovne:

- emailom na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- telefonicky v čase prevádzky MŠ dnes (štvrtok) a zajtra (piatok - len do 10.00 h.)

Mgr. Lenka Papánková, riad. MŠ

ORGANIZAČNÉ POKYNY K NÁSTUPU DO MŠ OD 8. FEBRUÁRA 2021


Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, uznesenia Vlády SR a rozhodnutia zriaďovateľa MŠ Mesta Bytča,  sa obnovuje  štandardná prevádzka MŠ (teda pre všetky deti navštevujúce MŠ v školskom roku 2020/21) od 8. februára 2021, a to za nasledovných podmienok:

Podmienky nástupu detí do MŠ je:

 • Do MŠ prichádzajú len zdravé deti, bez akýchkoľvek príznakov choroby.
 • Potrebný je antigénový alebo PCR test s negatívnym výsledkom aspoň jedného zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti.
 • Test nemôže byť starší ako 7 dní. Toto sa týka každého pracovného dňa v týždni, kedy príde dieťa do MŠ. To znamená, že ak ste sa otestovali napríklad tento týždeň v stredu, ďalší týždeň v stredu už je test neplatný a musíte sa otestovať znova.
 • Testovať sa nemusia zákonní zástupcovia, ktorí sú vyňatí na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania /ide najmä o ochrannú dobu po prekonaní COVID-19/.
 • Podmienku splnenia negatívneho testu bude riaditeľka overovať prostredníctvom príslušného čestného prehlásenia, ktoré vypíšete prvý deň nástupu dieťaťa do MŠ.  Prosím, aby ste mali vždy pri sebe príslušný dokument - negatívny test/potvrdenie o prekonaní COVID-19,  k nahliadnutiu.
 • Zároveň platí, že každá Vami splnomocnená osoba na privádzanie a vyzdvihnutie dieťaťa musí mať dokument – negatívny test/potvrdenie o prekonaní, platný podľa pravidiel aktuálneho COVID AUTOMATU. Nikto bez uvedených dokumentov nesmie vstupovať do areálu MŠ.
 • Pri vstupe do MŠ dodržiavajte protiepidemiologické opatrenia, zásadu ROR – použitie rúška, dezinfekcie,  a tiež sociálny odstup. V priestoroch MŠ sa zdržiavajte len nevyhnutný čas.

Mgr. Lenka Papánková

OZNAM K PREVÁDZKE Materskej školy

OZNAM K PREVÁDZKE Materskej školy Hliník nad Váhom, Bytča v období od 11. do 18. januára 2021

V súvislosti so súčasnými nariadeniami a pokynmi príslušných úradov, zriaďovateľ MŠ, Mesto Bytča, rozhodol nasledovne:
Od 11.janurára 2021 do 18.januára 2021 otvára materské školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. Zároveň platia opatrenia na ochranu pred ochorením na COVID-19 (ochranné rúška a zákonní zástupcovia sa preukážu čestným prehlásením o bezinfekčnosti).

Zákonní zástupcovia, ktorí spĺňajú uvedené podmienky, môžu prihlásiť svoje deti najneskôr do 7.januára 2021 (štvrtok) do 10,00 hod. riaditeľke materskej školy.

Možnosti prihlásenia v MŠ Hliník nad Váhom, Bytča:

- komentárom pod príspevkom uverejneným vo fb skupine pre rodičov: Dúhová škôlka Hliník;
- mailom na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. (doručenie mailu potvrdím spätným mailom o jeho prijatí);
- telefonicky, dňa 7.1.2021 (vo štvrtok) v čase od 9.00 do 10.00 hodiny, na tel. čísle MŠ 041/553 3781.

Pozn.: Zákonní zástupcovia v odvetviach kritickej infraštuktúry sú zamestnanci pracujúci v zdravotníctve, na polícii, vojaci, hasiči, pracovníci elektrární, tí, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu (HO) a ich pracovná činnosť je nevyhnutná na zabezpečenie zdravia a základných životných podmienok občanov.

Mgr. Lenka Papánková

ms-hlinik-email-info


podporujeme-unicef

prazdniny

pre-rodicov

PRIPRAVUJEME

PRE VAŠE DETI

Dozvedieť sa viac

AKTUÁLNE

INFORMÁCIE

Dozvedieť sa viac

PODPORTE

NAŠU ŠKOLU

Dozvedieť sa viac

TLAČIVÁ

DOKUMENTY

Dozvedieť sa viac