OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

Vážení rodičia,
školský rok 2020/2021 začína 1. septembra 2020. Keďže na tento deň pripadá štátny sviatok, prevádzka Materskej školy začne 2. septembra 2020, t.j. v stredu.

Ranné schádzanie detí prebieha v čase od 6.30 do 8.00 hodiny.

Vzhľadom k aktuálnej situácii, spojenej s pandémiou ochorenia COVID-19 a potrebami dodržiavania protiepidemických odporúčaní a opatrení, bude organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v MŠ prebiehať v čase od 2.9.2020 do 14.9.2020  nasledovne:
Pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ zákonný zástupca predkladá čestné vyhlásenie a vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Toto tlačivo si môžete priniesť do MŠ vypísané s dátumom 2.9.2020, alebo vypísať pri vstupe do MŠ.

Tlačivá si môžete stiahnuť (stiahnuť tlačivo: VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI, stiahnuť tlačivo ZDRAVOTNÝ DOTAZNÍK), alebo si ich môžete vyzdvihnúť v MŠ 31.8.2020 v čase od 10.00 do 14.00 hodiny, alebo v stredu, 2.9.2020 ráno pri príchode s dieťaťom.
 
Mgr. Lenka Papánková, riaditeľka MŠ

ĎALŠIE POKYNY / OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA

 • Zákonný zástupca, alebo iná sprevádzajúca osoba, používa pri vstupe a počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore MŠ a odovzdaní/preberaní dieťaťa rúško, dezinfikuje si pred vstupom svoje ruky, aj ruky dieťaťa.
 • Dieťa do MŠ môže sprevádzať len jedna sprevádzajúca osoba – zákonný zástupca alebo iná splnomocnená osoba.
 • Sprevádzajúca osoba odovzdáva dieťa výhradne učiteľke MŠ.
 • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do MŠ vo vonkajších a vnútorných priestoroch MŠ je na minimálny čas – prezlečenie dieťaťa, odovzdanie dieťaťa učiteľke, odovzdanie vypísaných tlačív učiteľke, vzájomné poskytnutie potrebných informácii, pričom každý dodržiava potrebný sociálny odstup. Napriek tomu, že náš adaptačný program umožňuje prítomnosť rodičov v triede pri adaptácii na dohodnutý čas, v aktuálnej situácii to nie je možné.

Tento pokyn platí aj pre novoprijaté deti a ich zákonných zástupcov.

 • Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť umiestnenie rúška + rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky (každé dieťa musí mať 2 rúška).
 • Zákonný zástupca rešpektuje a zodpovedá za dodržiavanie pravidla nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, a to nasledovne: v období adaptácie si môžu novoprijaté deti nosiť v nevyhnutnom prípade obľúbenú hračku, predmet (ak slúži na upokojenie dieťaťa). Tieto hračky a pomôcky ostávajú po odchode dieťaťa v šatňovej skrinke, dieťa si ju domov neberie. Ak je dieťa silne nafixované na túto hračku (predmet) a vyžaduje si ho zobrať domov, rodič bude povinný hračku (predmet) každodenne dezinfikovať. Ostatné deti si do MŠ hračky ani iné predmety nenosia.

Od prvého dňa budú deti do MŠ potrebovať:

 • prezúvky – obuv musí byť pevná, s vystuženou pätou  (najvhodnejšie sú klasické detské papučky);
 • pyžamo (deti, ktoré sú na celodenný pobyt);
 • náhradné oblečenie vo vrecúšku, umiestniť do skrinky v šatni;
 • dve rúška;
 • vhodný je aj pršiplášť a gumové čižmičky, umiestňujú sa vo vestibule.


Všetky osobné veci musia mať deti podpísané a majú si ich poznať (rozoznať od iných).

Všetky ostatné informácie Vám poskytneme v prvé školské dni.
Tešíme sa na Vás.

Mgr. Lenka Papánková, riad. MŠ

OZNAM / PREVZATIE ROZHODNUTÍ O PRIJATÍ

OZNAM o termíne vydávania rozhodnutí z procesu prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy v Hliníku nad Váhom, Bytča.
 
Vážení rodičia, ktorí ste podávali žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školy v Hliníku nad Váhom Bytča na školský rok 2020/21, oznamujeme Vám, že rozhodnutia o prijatí/neprijatí budú vydávané osobným prevzatím v MŠ dňa 2. júla 2020 v čase od 9.00 do 15.00 hodiny. K prevzatiu rozhodnutia je potrebný Váš občiansky preukaz.
 
Mgr. Lenka Papánková, riaditeľka MŠ

OZNAM / PRIJÍMANIE ŽIADOSTÍ NA PRIJATIE DO MŠ

Oznamujem rodičom, ktorí nemajú možnosť zaslať Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2020/21 elektronicky, že ju môžu priniesť osobne do rúk riaditeľky dňa 7.5.2020 v čase od 10.00 do 12.00 hodiny, a to za dodržania všetkých nariadených hygienicko-epidemiologických opatrení. V ostatnom čase podávania žiadostí - do 15.5.2020 - je tiež možné vložiť žiadosť v obálke do poštovej schránky na budove MŠ. Termín osobného prevzatia dňa 13.5.2020, ktorý bol uvedený v prvom ozname o podávaní žiadostí, ruším.

Mgr. Lenka Papánková

OZNAM / ZÁPIS DETÍ DO MŠ

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/21

Zápis detí do Materskej školy Hliník nad Váhom č. 167, Bytča na školský rok 2020/21 bude prebiehať nasledovne:

 • Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa budú podávať od 30.apríla 2020 do 15. mája 2020 elektronickou formou t.j. zaslaním vyplnenej a podpísanej prihlášky na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , alebo zaslaním vyplnenej a podpísanej prihlášky poštou na adresu: Materská škola Hliník nad Váhom 167, 01401 Bytča. LEN PRE RODIČOV, KTORÍ NEMAJÚ MOŽNOSŤ VYPLNIŤ A ODOSLAŤ MAILOM PRIHLÁŠKU stanovuje mesto Bytča spôsob prijatia žiadosti osobným odovzdaním vyplnených žiadostí na v stredu  13.mája 2020 od 9:30  hod. do 12:30 hod. v budove Materskej školy, a to za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení. Podávanie žiadostí sa koná bez osobnej prítomnosti detí.
 • Tlačivo žiadosti o prijatie do materskej školy je zverejnené na webovom sídle školy www.mshlinik.sk. v sekcii tlačivá.
 • Žiadosť o prijatie je potrebné starostlivo a pravdivo vyplniť, nezabudnúť na kontaktné údaje rodičov – mobil, email.
 • K žiadosti sa nevyžaduje potvrdenie od lekára o zdravotnom stave dieťaťa, avšak potvrdenie je povinný zákonný zástupca priložiť do termínu vydávania rozhodnutia, podľa predpokladu v mesiaci jún (termín bude zverejnený na webovom sídle školy resp. iným vhodným spôsobom), v opačnom prípade by bolo možné dieťa prijať len na adaptačný pobyt.
 • Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nevyžaduje sa predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, môže byť prijaté len na diagnostický pobyt.

PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ

Pri prijímaní detí sa postupuje v súlade v  § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole:
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma - spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku;  dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky;  dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky; dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch rokov veku.
Prednostne sa prijímajú deti:

 • ktoré dovŕšili piaty rok veku,
 • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
 • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Pri prijímaní ďalších detí bude riaditeľka postupovať podľa nasledovných kritérií:

 • deti, ktoré majú pre zaradenie do kolektívu odporúčanie lekára (je potrebné priložiť k žiadosti, alebo lekár napíše na žiadosť do MŠ alebo dodatočne k potvrdeniu od lekára o zdravotnom stave),
 • podľa veku – postupne podľa dátumov narodenia detí (od starších k mladším);
 • deti, ktorých starší súrodenec/súrodenci už sú prijatí do MŠ a budú ju navštevovať aj v školskom roku 2020/21.

OZNAM / K AKTUÁLNEJ SITUÁCII

Vážení rodičia,
v nadväznosti na rozhodnutie MŠVVaŠ SR a opatrenia prijaté Vládou SR prijíma materská škola nasledujúce opatrenia:

 1. Materská škola bude zatvorená do odvolania.
 2. Mesto Bytča ponecháva školné t. j. príspevok zákonných zástupcov za mesiac marec 2020 v pôvodnej výške 12 €. Na ďalšie obdobie, na čas prerušenia prevádzky MŠ, sa príspevok neuhrádza.
 3. Vzhľadom k tomu, že v mesiaci apríl prebieha zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky do ZŠ (odkaz na sledovanie stránok základných škôl v Bytči som vkladala minulý týždeň), je potrebné prípadný odklad plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa oznámiť riaditeľke materskej školy na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , najneskôr však do času vydávania rozhodnutí o prijatí zapísaných detí do materskej školy. Po zahájení výchovno-vzdelávacieho procesu zákonný zástupca dodatočne doručí odporúčanie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky od špeciálneho pedagóga alebo psychológa z CPPPaP alebo ŠPPC. Termín bude zverejnený na webe. Upozorňujeme zákonných zástupcov, že sú povinní prihlásiť aj tieto deti na povinné vzdelávanie v základnej škole.
 4. Informujeme vás o možnostiach vzdelávania detí, a to spôsobom pravidelného vkladania aktivít a námetov pre deti na tejto stránke, čo už prebieha, ale aj prostredníctvom programu RTVS a platformy na dištančné vzdelávanie www.ucimenadialku.sk.
 5. V súlade so stanoviskom Hlavného hygienika SR odporúčame, aby sa deti počas prerušenia výchovno- vzdelávacieho procesu vyvarovali návštev a hromadných podujatí.

Želám Vám všetkým veľa zdravia!
Mgr. Lenka Papánková, riaditeľka MŠ Hliník nad Váhom, Bytča; 2.4.2020

OZNAM

V súvislosti s epidemiologickou situáciou na Slovensku a opatreniami na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19, pristupujeme k nasledovným opatreniam:

 • s okamžitou platnosťou rušíme všetky plánované školské akcie až do odvolania,
 • do Materskej školy nebudú prijímané deti s prejavmi akýchkoľvek príznakov ochorení dýchacích ciest – nádcha, kašeľ, zvýšená teplota, horúčka,
 • v prípade akéhokoľvek prejavu choroby bude dieťa okamžite vrátené domov.

DÔRAZNE APELUJEME na rodičov, aby v záujme ochrany zdravia detí:

 • nevodili do MŠ choré deti,
 • každé ráno, pred odchodom do MŠ kontrolovali deťom teplotu, v prípade jej zvýšenia nechali dieťa doma,
 • informovali triedne učiteľky o tom, ak niektoré z telefónnych čísel, ktoré ste uviedli v septembri pre naliehavý prípad nefunguje, alebo  na ňom nie ste okamžite zastihnuteľní, poskytnite iné telefónne číslo,
 • dodržiavali všeobecné preventívne ochranné opatrenia a viedli k tomu aj svoje deti,
 • dodržiavali odporúčania vydané MZ SR a ÚVZ SR.

Tieto opatrenia sú vydané z dôvodu ochrany zdravia našich detí a tiež neohrozovania a neoslabovania ich imunity prítomnosťou chorých detí pri výchovno-vzdelávacom procese.

V prípade, že by došlo k prerušeniu prevádzky MŠ, budete o tejto skutočnosti včas informovaní.

Uvedené opatrenia sú záväzné pre všetkých zamestnancov a rodičov detí navštevujúcich MŠ a sú platné do odvolania.

OZNAM / PRERUŠENIE PREVÁDZKY MŠ

Vážení rodičia,
od 13. marca do 29. marca 2020, bude kôli koronavírusu prevádzka MŠ prerušená. O ďalších postupoch Vás budeme priebežne informovať. 

ZÁPIS DETÍ DO MŠ NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

Oznamujeme rodičom, že zápis detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/21  sa bude konať v mesiaci máj.
Presný termín prijímania žiadostí, a tiež podmienky prijímania budú zverejnené v mesiaci apríl 2020.

Ďakujeme.

ms-hlinik-email-info


podporujeme-unicef

prazdniny

pre-rodicov

PRIPRAVUJEME

PRE VAŠE DETI

Dozvedieť sa viac

AKTUÁLNE

INFORMÁCIE

Dozvedieť sa viac

PODPORTE

NAŠU ŠKOLU

Dozvedieť sa viac

TLAČIVÁ

DOKUMENTY

Dozvedieť sa viac