OZNAM / ZÁPIS DETÍ DO MŠ

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/21

Zápis detí do Materskej školy Hliník nad Váhom č. 167, Bytča na školský rok 2020/21 bude prebiehať nasledovne:

 • Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa budú podávať od 30.apríla 2020 do 15. mája 2020 elektronickou formou t.j. zaslaním vyplnenej a podpísanej prihlášky na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , alebo zaslaním vyplnenej a podpísanej prihlášky poštou na adresu: Materská škola Hliník nad Váhom 167, 01401 Bytča. LEN PRE RODIČOV, KTORÍ NEMAJÚ MOŽNOSŤ VYPLNIŤ A ODOSLAŤ MAILOM PRIHLÁŠKU stanovuje mesto Bytča spôsob prijatia žiadosti osobným odovzdaním vyplnených žiadostí na v stredu  13.mája 2020 od 9:30  hod. do 12:30 hod. v budove Materskej školy, a to za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení. Podávanie žiadostí sa koná bez osobnej prítomnosti detí.
 • Tlačivo žiadosti o prijatie do materskej školy je zverejnené na webovom sídle školy www.mshlinik.sk. v sekcii tlačivá.
 • Žiadosť o prijatie je potrebné starostlivo a pravdivo vyplniť, nezabudnúť na kontaktné údaje rodičov – mobil, email.
 • K žiadosti sa nevyžaduje potvrdenie od lekára o zdravotnom stave dieťaťa, avšak potvrdenie je povinný zákonný zástupca priložiť do termínu vydávania rozhodnutia, podľa predpokladu v mesiaci jún (termín bude zverejnený na webovom sídle školy resp. iným vhodným spôsobom), v opačnom prípade by bolo možné dieťa prijať len na adaptačný pobyt.
 • Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nevyžaduje sa predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, môže byť prijaté len na diagnostický pobyt.

PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ

Pri prijímaní detí sa postupuje v súlade v  § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole:
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma - spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku;  dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky;  dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky; dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch rokov veku.
Prednostne sa prijímajú deti:

 • ktoré dovŕšili piaty rok veku,
 • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
 • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Pri prijímaní ďalších detí bude riaditeľka postupovať podľa nasledovných kritérií:

 • deti, ktoré majú pre zaradenie do kolektívu odporúčanie lekára (je potrebné priložiť k žiadosti, alebo lekár napíše na žiadosť do MŠ alebo dodatočne k potvrdeniu od lekára o zdravotnom stave),
 • podľa veku – postupne podľa dátumov narodenia detí (od starších k mladším);
 • deti, ktorých starší súrodenec/súrodenci už sú prijatí do MŠ a budú ju navštevovať aj v školskom roku 2020/21.

OZNAM / K AKTUÁLNEJ SITUÁCII

Vážení rodičia,
v nadväznosti na rozhodnutie MŠVVaŠ SR a opatrenia prijaté Vládou SR prijíma materská škola nasledujúce opatrenia:

 1. Materská škola bude zatvorená do odvolania.
 2. Mesto Bytča ponecháva školné t. j. príspevok zákonných zástupcov za mesiac marec 2020 v pôvodnej výške 12 €. Na ďalšie obdobie, na čas prerušenia prevádzky MŠ, sa príspevok neuhrádza.
 3. Vzhľadom k tomu, že v mesiaci apríl prebieha zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky do ZŠ (odkaz na sledovanie stránok základných škôl v Bytči som vkladala minulý týždeň), je potrebné prípadný odklad plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa oznámiť riaditeľke materskej školy na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , najneskôr však do času vydávania rozhodnutí o prijatí zapísaných detí do materskej školy. Po zahájení výchovno-vzdelávacieho procesu zákonný zástupca dodatočne doručí odporúčanie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky od špeciálneho pedagóga alebo psychológa z CPPPaP alebo ŠPPC. Termín bude zverejnený na webe. Upozorňujeme zákonných zástupcov, že sú povinní prihlásiť aj tieto deti na povinné vzdelávanie v základnej škole.
 4. Informujeme vás o možnostiach vzdelávania detí, a to spôsobom pravidelného vkladania aktivít a námetov pre deti na tejto stránke, čo už prebieha, ale aj prostredníctvom programu RTVS a platformy na dištančné vzdelávanie www.ucimenadialku.sk.
 5. V súlade so stanoviskom Hlavného hygienika SR odporúčame, aby sa deti počas prerušenia výchovno- vzdelávacieho procesu vyvarovali návštev a hromadných podujatí.

Želám Vám všetkým veľa zdravia!
Mgr. Lenka Papánková, riaditeľka MŠ Hliník nad Váhom, Bytča; 2.4.2020

OZNAM / PRERUŠENIE PREVÁDZKY MŠ

Vážení rodičia,
od 13. marca do 29. marca 2020, bude kôli koronavírusu prevádzka MŠ prerušená. O ďalších postupoch Vás budeme priebežne informovať. 

OZNAM

V súvislosti s epidemiologickou situáciou na Slovensku a opatreniami na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19, pristupujeme k nasledovným opatreniam:

 • s okamžitou platnosťou rušíme všetky plánované školské akcie až do odvolania,
 • do Materskej školy nebudú prijímané deti s prejavmi akýchkoľvek príznakov ochorení dýchacích ciest – nádcha, kašeľ, zvýšená teplota, horúčka,
 • v prípade akéhokoľvek prejavu choroby bude dieťa okamžite vrátené domov.

DÔRAZNE APELUJEME na rodičov, aby v záujme ochrany zdravia detí:

 • nevodili do MŠ choré deti,
 • každé ráno, pred odchodom do MŠ kontrolovali deťom teplotu, v prípade jej zvýšenia nechali dieťa doma,
 • informovali triedne učiteľky o tom, ak niektoré z telefónnych čísel, ktoré ste uviedli v septembri pre naliehavý prípad nefunguje, alebo  na ňom nie ste okamžite zastihnuteľní, poskytnite iné telefónne číslo,
 • dodržiavali všeobecné preventívne ochranné opatrenia a viedli k tomu aj svoje deti,
 • dodržiavali odporúčania vydané MZ SR a ÚVZ SR.

Tieto opatrenia sú vydané z dôvodu ochrany zdravia našich detí a tiež neohrozovania a neoslabovania ich imunity prítomnosťou chorých detí pri výchovno-vzdelávacom procese.

V prípade, že by došlo k prerušeniu prevádzky MŠ, budete o tejto skutočnosti včas informovaní.

Uvedené opatrenia sú záväzné pre všetkých zamestnancov a rodičov detí navštevujúcich MŠ a sú platné do odvolania.

ZÁPIS DETÍ DO MŠ NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

Oznamujeme rodičom, že zápis detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/21  sa bude konať v mesiaci máj.
Presný termín prijímania žiadostí, a tiež podmienky prijímania budú zverejnené v mesiaci apríl 2020.

Ďakujeme.

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020

Prevádzka Materskej školy v školskom roku začína 2. septembra 2019. Prevádzka je od 6.30 do 16.00 hodiny. Deti priveďte do triedy najneskôr do 8.00 hodiny. V prípade neprítomnosti dieťa odhláste na telefónnom čísle 041/5533781. Viac informácií k začiatku školského roka nájdete v sekcii Info pre rodičov a na prvom Rodičovskom združení, ktoré sa bude konať 5.9.2019 o 15.00 hodine.

Tešíme sa na Vás.

INFORMÁCIA PRE RODIČOV

Riaditeľstvo Materskej školy v Hliníku nad Váhom oznamuje, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2019/2020 je ukončený!

Ďakujeme za pochopenie.

ROZHODNUTIA O PRIJATÍ / NEPRIJATÍ PREVZATIE

Vážení rodičia,

ROZHODNUTIA o prijatí/neprijatí dieťaťa si môžete prevziať osobne v Materskej škole dňa 20. júna 2019, v čase od 7.30 do 15.30 hodiny.

Na prevzatie rozhodnutia je potrebný občiansky preukaz rodiča/zákonného zástupcu, ktorý rozhodnutie preberá.

HLASUJTE / ŠKÔLKARSKY VODIČÁK

Vážení rodičia, priatelia školy a každý, kto rád pomáha a zapája sa do správnych vecí!


Touto cestou Vás my, pedagógovia a deti Materskej školy v Hliníku nad Váhom, Bytča, žiadame o podporu pri hlasovaní za náš projekt ŠKÔLKARSKY VODIČÁK, pomocou ktorého chceme získať peniaze grantovej nadácie Slovenskej sporiteľne na vybudovanie školského dopravného ihriska.

Do hlasovania sa môže zapojiť každý, kto vlastní telefónne číslo, z ktorého je potrebné zaslať SMS v tvare: HLAS(medzera)911 na číslo 0902 020 292. Z jedného čísla sa dá poslať len jeden hlas a hlasovať je možné do 31.1.2019.

Prosíme Vás o Váš hlas, vopred  ďakujeme za spoluprácu a veríme, že spoločnými silami to získame.

ms-hlinik-email-info


podporujeme-unicef

prazdniny

pre-rodicov

PRIPRAVUJEME

PRE VAŠE DETI

Dozvedieť sa viac

AKTUÁLNE

INFORMÁCIE

Dozvedieť sa viac

PODPORTE

NAŠU ŠKOLU

Dozvedieť sa viac

TLAČIVÁ

DOKUMENTY

Dozvedieť sa viac